Makaleler Türkiye’De Arazi Kullanımı Dinamikleri Ve Madencilik Sektöründe Yaşanan Mekansal Değişimler

TÜRKİYE’DE ARAZİ KULLANIMI DİNAMİKLERİ VE MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YAŞANAN MEKANSAL DEĞİŞİMLER

Sanayileşme ile birlikte artan çevre sorunlarının en önemli nedenlerinden biri de arazi kullanımındaki hatalardır. Maden sahalarında arazi örtüsü değişimlerinin nispeten hızlı olması, kalkınmada ekonomik ve ekolojik kararların bir arada düşünülmesi gerekliliği, çevreye duyarlı arazi kullanım kararlarının alınabilmesi için arazi kullanımı dinamiklerinin iyi anlaşılmasını, değişimlerin uygun bir planlama dahilinde kontrol altında tutulmasını ve çevre sorunlarının nedenlerinin gerçek mekansal veriler ile tespit edilmesini gerektirmektedir. Arazi kullanım değişikliklerinin takip edilmesi ve bunların belirli aralıklarla izlenebilmesi, gelişen teknolojiler sayesinde daha kolay olmaktadır. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri gibi teknolojik karar destek mekanizmaları ile doğru, güvenilir ve güncel bilgiye ulaşım çok daha kolay olabilmektedir. CORINE (Çevresel Bilgilerin Koordinasyonu) Projesi, Avrupa Birliği GMES (Çevre ve Güvenlik için Küresel İzleme) Programı kapsamındaki önemli arazi yönetimi projelerindendir. CORINE projesi ile uydu görüntüleri ve coğrafi bilgi sistemleri yardımıyla konuma bağlı arazi bilgilerini içeren arazi örtüsü/kullanımı haritaları oluşturulabilmektedir. Sunulan çalışmada; 1990, 2000 ve 2006 yılları için üretilmiş bulunan Türkiye'nin CORINE arazi örtüsü verileri kapsamında madencilik sektörüne ilişkin mekansal veri bileşenleri analiz edilerek, mekansal istatistik göstergeler üzerinden gelişim dinamiklerinin ortaya konulabilmesi amaçlanmış ve bu değerlendirmelerin çevre politikalarının oluşturulmasına katkı koyması amaçlanmıştır.